Czy dokumenty są odpadem?

Zgodnie z:

Czy dokumenty są odpadem?

Dysponujemy w tej sprawie również opinią Ministerstwa Klimatu i Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2012 r. o odpadach1 definicja stanowi, że odpadem jest substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Przez pozbycie się rozumie się również zasadniczą zmianę sposobu wykorzystywania przedmiotu, odmienną od jego podstawowego przeznaczenia, do którego przestał się ten przedmiot nadawać (być przydatnym), a która to zmiana może spowodować także poważne negatywne konsekwencje dla człowieka lub środowiska.

Jednak trzeba zauważyć, że jeśli chodzi o dokumenty i inne nośniki informacji, to istnieje szereg krajowych i unijnych przepisów dotyczących sposobów postępowania z informacjami oraz nośnikami, na których te informacje są zapisane, określających również możliwe konsekwencje w postaci odpowiedzialności karnej, bądź cywilnej, z tytułu niedopełnienia odpowiednich obowiązków ochrony tych informacji. 

W świetle tych przepisów można uznać, że do momentu zniszczenia informacji na tych dokumentach pozostają one rzeczami a nie odpadami”

Pojawiający się w niektórych przepisach wymóg usuwania informacji zwartych w określonych rodzajach dokumentów, w sposób uniemożliwiający ich identyfikację, dokonywany przez podmioty uprawnione do gospodarowania odpadami, nie powoduje automatycznie, że rzeczy te, które na skutek podjęcia decyzji o zniszczeniu są kierowane do takich działań, są odpadami, zgodnie z wcześniej przywołaną definicją określoną w ustawie o odpadach. Dopiero podjęcie stosownych procedur i ich zniszczenie przeprowadzone przez uprawniony podmiot powoduje powstanie odpadów. Podmiot dokonujący zniszczenia dokumentów staje się wytwórcą odpadów, dlatego w tym charakterze powinien posiadać wpis w Rejestrze-BDO (jako wytwórca odpadów)2 i prowadzić ewidencję odpadów.

dokumenty nie są odpadem
Czy dokumenty są odpadem?
Czy dokumenty są odpadem?

Nasze usługi niszczenia nośników

Dyskietki

Katy

Taśmy LTO

Płyty CD/DVD

Pieczątki

Pieczątki

Copyright © 2022 OutData – Bezpieczne niszczenie dokumentów i dysków twardych 
Wszelkie prawa zastrzeżone